Patron Gimnazjum

     Patronem naszego gimnazjum jest Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, który został wybrany patronem w ramach referendum (historia wyboru poniżej).
Urodził się w 1901 r. Po studiach KUL od 1930 r. profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
W okresie okupacji niemieckiej kapelan podwarszawskiej formacji AK.
Od października 1948 r. arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski. Od 1953 r. kardynał.
  W okresie nasilenia represji komunistycznych wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodu. Uwięziony we wrześniu 1953 r. Uwolniony w październiku 1956 r.
W latach 1980-81 odegrał rolę mediatora między Solidarnością a władzami państwowymi. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej.

Zmarł w 1981 r.

 

HISTORIA ŻYCIA


     Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w małej wsi Zuzeli (Zuzela) nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Na mocy układu rozbiorowego pomiędzy Rosją, Austrią i Prusami z roku 1795 ziemie te należały do końca I wojny światowej (1918) do zaboru rosyjskiego, na terenie którego - na ziemiach bezpośrednio włączonych do Cesarstwa - szczególnie intensywnie prowadzony był proces wynaradawiania Polaków. Dlatego też w roku 1912 Wyszyński został wysłany przez ojca (matka bowiem zmarła, gdy chłopiec miał dziewięć lat) do znajdującej się na terenie Królestwa Polskiego Warszawy, gdzie w roku 1915 ukończył gimnazjum. Następnie wstąpił do seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył w roku 1924 i 3 sierpnia po wyjściu ze szpitala po ciężkiej chorobie został wyświęcony na kapłana.

Pierwszą mszę - tzw. mszę prymicyjną - Stefan Wyszyński odprawił w Częstochowie na Jasnej Górze, miejscu szczególnym dla wszystkich Polaków. Kolejne cztery lata spędził w Lublinie, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych otrzymał w roku 1929 stopień naukowy doktora, broniąc pracę z prawa kanonicznego pod tytułem: "Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły". Następnych kilka lat po studiach podróżował po krajach Europy, gdzie uzupełniał i poszerzał swoją wiedzę.

Po powrocie do kraju ksiądz Wyszyński zaczął wykładać w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Jednak kiedy w roku 1939 wybuchła II wojna światowa musiał opuścić Włocławek, gdzie za swoją działalność społeczną prowadzoną wśród robotników poszukiwany był przez Niemców. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku w stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie został kapelanem grupy Armii Krajowej "Kampinos". Pomagał także w szpitalu w Laskach niosąc rannym powstańcom duchową pociechę.Z końcem wojny, w roku 1945, ksiądz Wyszyński wrócił do Włocławka, gdzie zajął się odbudową zniszczonego seminarium - został jego rektorem i redaktorem tygodnika "Ład Boży".

Już rok później papież Pius XII mianował go biskupem diecezji w Lublinie, po śmierci zaś kardynała Hlonda, 22 października 1948 roku Episkopat Polski wybrał go na Arcybiskupa Metropolitę Gniezna i Warszawy oraz Prymasa Polski.

Lata pięćdziesiąte były dla Kościoła w Polsce okresem prześladowań ze strony władz komunistycznych - panujący wówczas stalinizm zakładał zniszczenie kościelnego autorytetu i pozycji. Dlatego też prymas Wyszyński zdecydował się na zawarcie tzw. "Porozumienia", które zostało podpisane 14 lutego 1950 roku przez Episkopat Polski i władze państwowe. Regulowało ono sytuację prawną Kościoła w Polsce. Jednak już w maju tego samego roku sejm uchwalił ustawę o konfiskacie dóbr kościelnych i zakonnych, łamiąc tym samym postanowienia "Porozumienia".

W roku 1953 rozpoczęła się kolejna fala prześladowań - kiedy Episkopat sprzeciwił się ingerencji państwa w obsadzanie stanowisk biskupich, rozpoczęły się masowe procesy i internowania kapłanów. Ich ofiarą padł również ksiądz Wyszyński, który w listopadzie 1952 został kardynałem. 25 września 1953 roku został osadzony najpierw w więzieniu koło Grudziądza, potem zaś kolejno w klasztorach w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach. Uwolniony został dopiero 26 października 1956 roku.

Nie zaprzestał jednak swej działalności duszpasterskiej i społecznej, której ukoronowaniem były obchody Roku Milenijnego w 1966 - w tysięczną rocznicę przyjęcia przez pierwszego władcę Polski, Mieszka, chrztu. Nie pozostał kardynał również głuchy na niepokoje społeczne w roku 1980. Kiedy powstawała w Polsce "Solidarność" zatroskany przede wszystkim o dobro ludzi i pokój w kraju wzywał obie strony - zarówno rząd, jak i strajkujących robotników - do odpowiedzialności za swoje czyny i ich skutki.

Kardynał Wyszyński, nazywany również Prymasem Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku. Przez całe życie najważniejszy był dla niego drugi człowiek - nie tylko jako kapłan nauczał, że najważniejsze w życiu ludzkim są godność i sumienie, lecz dawał temu wyraz również swoją działalnością społeczną i ogromnym patriotyzmem. Uważany jest za jeden z największych autorytetów moralnych XX wieku. Rok 2001, aby uczcić dwudziestolecie jego śmierci, został ogłoszony w Polsce Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 WYBÓR PATRONA


     Kandydaci zostali zaproponowani zarówno przez Grono Pedagogiczne, Rodziców jak i samych uczniów. Po wybraniu 4 kandydatów, którzy cieszyli się największą popularnością poszczególne grupy osób głosowały na swoich faworytów.

Naszymi kandydatami byli:

  • Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
  • Papież Jan Paweł II
  • Maria Skłodowska-Curie
  • ks. Jan Twardowski

W dniu 13 marca 2006 r. odbyło się pierwsze referendum dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji dotyczące wyboru patrona szkoły. W dniu 5 kwietnia 2006 r. w drugim uzupełniającym referendum udało nam się wybrać naszego patrona.

Poniżej prezentujemy wyniki naszego głosowania:

  1. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński - 379 głosów
  2. Papież Jan Paweł II - 355 głosów
  3. Maria Skłodowska-Curie - 121 głosów
  4. ks. Jan Twardowski - 81 głosów